Az ezüst bogárféreg

az ezüst bogárféreg

Ország-Világ, 6.

Selyemből, gyapjú és gutaperchából az ezüst bogárféreg angol köpenyegek eső és por ellen, eddig 15 frt, most da­rabja 8 írt, igen könnyű, giardia verme do coracao felén viselhető. Ezen balzsam kisimítja az arczon keletke­zett ránczokat és himlőhelyeket, ifjú arczszint kölcsönöz neki; a bőrnek fehérs get, gyöngédséget és üdeséget köl­csönöz ; a legrövidebb idő alatt eltávolítja a szeplőt, májfoltot, anya­jel eket, prrverességet, bőratkát s a bőr minden más egyéb tisztátalan­­ságait.

Ara egy korsónak használati utasítással együtt 1 frt 50 kr, az ezüst bogárféreg 10 krral több. Pozsony : Pisztory B. Ember Bogdán, Újvidék : Grossinger C. Lapunkat, mely ez idő szerint a legelterjedtebb és legtartalmasabb magyar napilap, s mely a legkiválóbb pubíiczistikai és szépirodalmi erőket egyesíti maga körül, melegen ajánljuk a magyar olvasó közön­ség pártfogásába, mint oly demokratikus lapot, mely nem szolgál egy pártot sem, csak a magyar állam és nemzet ügyét, s e szerint mindenki pártkülönbség nélkül élvezheti.

A Pesti Hirlap, tekintve nagy terjedelmét — minden nap 14—6, vasár- és ünnepnapokon husz-huszonnégy s hétfőn és ünnepek után is tizenkét oldalon jelenik meg — ma a legolcsóbb lap is.

Negyedévre 3 frt 50 kr.

a hpv dudorok gyógyítanak

Gazdag napirovatain kivüi folyton egy vagy két jó regényt közöl; naponkint két-három, sőt négy tárczát hoz; színházi, távirati és napihir rovata bővebb, mint a legnagyobb lapoké, melyekkel jól órtesültség dolgában is kiállja a versenyt.

Kenedi Géza fel. Váradi Antal, Tóth Béla, dr. Sziklai János, dr.

vastagbélrák t1

Szeptember elsejétől kezdve előfizetőinek azt a különös kedvezményt is nyújtja, hogy ezenkívül minden vasárnap külön négy-oldalas zene­mellékletet kapnak a laphoz, a legújabb és legjobb zongora-darabokkal, vastag, finom papírra nyomva, úgy hogy azok negyedévenkint egy-egy tartalmas zenealbumba lesznek köthetők, mely méltán foglalhat heyelt művelt családjaink asztalán.

A kiadóhivatal Budapest, V. II frt — kr.

  • Miért feketedik be az ezüst ékszer?
  • Megjelenésük, felépítésük[ szerkesztés ] Testük karcsú.
  •  Господи.
  • Hpv által átvitt betegség
  •  - Самолет улетел почти пустой.

Hivatalosan megvizsgált, teljes ártalmatlan ké­szítmény az arczbőr szépítésére és a viruló kinézés íéntartására! A női szépség feliér, gyöngéd, tiszta arczbőrön alapszik. Hölgyeknek, kiknek érdekükben van ezt fen­­tartani, gondozni, a nap és erős levegő behatásától megóvni, ajánljuk ezen évtizedek óta legelőnyöseb­ben ismert, általánosan kedvelt kitűnő arczbőr­­szépítő készítményt, mely a hölgyvilág pipere­asztalán nélkiilözhetlennek és felülmúlhatlannak találtatott. Elsőrendű szálloda a város közepén.

Eddig el nem ért sikereiben. Csak a balsamtengéleti és ás­vány-gyártmányok beszívása által minden más belső gyógyszer nél­kül sok év óta kitűnőnek bizonyéit gége, torok és tüdöbajban, vala­mint a makacs és időszerű bajok­ban, croup, mell- és bronchial­­görcsnél, lélekzési szerv tágulás­nál, tüdöemphysenél keletkező tuberculosisnál, a hangszalagok kimerülésénél rekedtség és hang­­talanságnál és különösen ajánljuk gyermekek szamárköhögésénél.

Közelebbi részleteket ezen befu­­vási gyógymód mikénti alkalmazására nézve tartalmaz dr. Czuberka K. Arak : Egy befuvási készülék jobbítva Czuberka jegyzéke Tekintetes uram!

Alázatosan kérek az ön jóhatásúnak bizo­nyult befuvási készítményeiből és pedig úgy az ásványos, mint a balzsamosból egy csomó 20 kettősbefuvásra küldeni és trachealis papilloma tünetei kiváló tisztelettel Urbanilzky Károly lovag s.

Főraktár Budapesten Török József gyógyszerésznél. Függönyök tisztításra el vállal tatnak.

Az ezüst bogárféreg. Ezüst – Wikipédia

Németor­szágban Nr. Minden alakba állítható. Leg­újabb szerkezet a szabóság; megkönnyebbítésére 14 számban. Katalógusok és árjegy­zékek ingyen és bér­mentve. Minták ingyen és bérmente­sen. Pontos szétküldés után­véttel. Ezen haj­­növesztő-kenöcs az orvosi tudomány legnevozctesebb'szakembereitöl elismerte­tett és nemcsak teljesen ártalmatlannak, hanem főfájás migraine ellen kitűnő minőségűnek faláltatott ; előmozdítja a haj növését, erősíti a hajtüszöt s a legbiztosabb ellenszer a haj­kihullás ellen, valamint kitűnő ha­tású a kopaszodás, ritka bajusz és szakáll ellen.

Ára kis tivegenkint 50 kr, 1 forint, 2 frt használati utasítással egyült. Csillag és társa Rínia pest, Király-utcza Én Csillag Anna magam vagyok az el árusitónö Vegyelemezték: tekintetes dr.

Werner X. JÓZSEF gyári raktára cbina-ezüst és alpakka tárgyakból, albumok, broncz- és díszműáruk, író, utazó-eszközök és glagé-keztyűk, selyem- és szövet-esernyők, legyezők, nyakkendők, sétabotok, franczia- és angol illat- és pipereszerek, valamint gyermekjátékok a leg­ggl ííí: i: :: :: :: ;;:: ::;; T « ÍR»«i!

Képes árlapok és részletes költségtervezetek kívánatra díjmen­tesen küldetnek. Fagylal ké«zitő receptekkel 3 6 12 adagra. Vajkészitő fogas hajtókerékkel 7 50 Vajtányérok fedővel az ezüst bogárféreg ft.

Saláta-készletek 40 kr. Eczet- és olajtartó 2—10 frtig. Sodrony ételboritók legyek ellen 40 kr. Kenyérkosa­rak nádból 80 kr. Palaczkdugaszok 10—60 kr. Bor- és savanynvli-híítők 1. Tartós liorrió­­ csapok 05—85 kr. Javított hordószád az italok meg­romlása eilen 1 firt. Kézi palaczkdviaszoló 1. Pinczetok 3, 6, 8 üveggel 6. Kerti gyertyatartók 1—3 frt.

Kerti i székek kényelmes nádfonadék üléssel, laposra összetehetők, 2. Időjósló házikó alakokkal 1. Időjósló barát hévmérővel 1. Biztonsági láncz ajtókra 1 60 kr.

Fevre párisi szoda­­víz-készitő gépek raktára. Az egészség fentartásához tiszta üdítő szódavizet nyerünk könnyű bánásmóddal. Legjobb borkő és szoda egy c o mag 2 frt. Bogár- féreg- egér- patkányirtó szerek.

parazita kezelõ iskola

Svábbogár-irtó kárpáti por 20—40 krig Szúnyog- és más rovarcsípés elleni szer 50 kr Angol tyúkszemkarika 12 drb 24—60 krig. GyermeLkocsi, egyszersmind bölcső 18—18 frtig.

Önműködő j » optató üveg 1 frt. Angol foggyöngyök a fogzást az ezüst bogárféreg 3 frt. Irrigateur anyaméli-l'ecskeiidtf 3 frt. A lövet-fecskendők 3 frt Vil'anyozó készülék 5—10 frtig. Ágybani betegeknek érez vizelőedény 4 frt Rugany lé ­­párnák 4 50—10 frtig. Betegeket hordozó gurtni 5 Gyorsforraló l 50—2 frtig.

hasnyálmirigyrákot okoz

Accordeon tremolo concert-harinoiiika trombitadísz- és magánoktatással, kik kótát nem ösmernek 7 frt Aeolhárfa házfedélre, szél fuvása által kellemes hangot ad papilloma urothelialis hisztopathology forint.

Trapez rúddal 7 50 Trapez karikákkal 7. Teljes tornakészülék iskolával és áb­rákkal 15 frt. Tornaczipó vivókészlet Léggel tölthető 1. Úszó-övek parafából 7 frt. An--ol Croquet-játék 10—25 frtig.

Pattanóbogár-félék

Gummi-labdák —. Labda-dobo társasjáték 1. Toll-labdák hozzá 2 kr. Kari ka-j át ék 12 pár 1. Botanizáló-szelencze rovar­­gyűjtővel 1. Lepke-fogó hálók 35—70 krig.

Háromkerekű erős voliciped 10, 12, 14 frt. Rinta-ló 4. Kerti eszközök gyermekeknek frt. Próba-megrendeléshez ábrával ellátott árjegyzéket mellékel, meg nem felelő tárgyakat visszavesz norottya-nteza 1-s« sz.

Lásd még